Posts Tagged ‘Wetgeving’

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 2 november 2012 geoordeeld dat de regelgeving in verband met de sperperiode onder het toepassingsgebied valt van EU-richtlijn 2005/29. U leest het arrest hier. Eerder kon u reeds lezen dat zulks impliceert dat de Belgische regelgeving strijdig is met het Europees recht en dus overruled wordt. […]


Vijfde en laatste deel van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De aannemer en de aanbestedende overheid hebben een wederzijdse bijstands- en informatieplicht, “vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde” inzake een eventuele inbreuk m.b.t. een intellectueel recht. De aannemer dient daarenboven bij zijn […]


Deel 4 van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Zo de aannemer bij de uitvoering van de opdracht een op de opdracht toepasselijk octrooi indient, dient hij de aanbestedende overheid binnen de maand schriftelijk te verwittigen en kopie te bezorgen van de octrooiaanvraag. De aannemer dient daarenboven aan […]