Posts Tagged ‘Modelrecht’

Deel 6 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Een modelrecht kan in zijn geheel “overgaan” aan een derde. Zulke overdracht dient op straffe van nietigheid (1) schriftelijk te worden vastgelegd en (2) (voor een Benelux-model) betrekking hebben op de ganse Benelux. De “overgang” is slechts tegenstelbaar aan derden na inschrijving […]


Deel 5 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Geconfronteerd met een vordering op basis van een beweerde inbreuk op een modelrecht kunnen, afhankelijk van de feitelijkheden, de volgende verweermiddelen aangevoerd worden: het model is nietig of niet meer geldig; het modelrecht is vervallen, bijvoorbeeld doordat de vernieuwingstaks(en) niet is (zijn) […]


Deel 4 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: De houder of titularis van een model verkrijgt een exclusief recht. Op grond daarvan kan hij zich verzetten tegen het gebruik door derden. Voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is dit verzet – naar analogie met het auteursrecht – beperkt tot een gebruik dat […]