Posts Tagged ‘Hof van Cassatie’

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 2 november 2012 geoordeeld dat de regelgeving in verband met de sperperiode onder het toepassingsgebied valt van EU-richtlijn 2005/29. U leest het arrest hier. Eerder kon u reeds lezen dat zulks impliceert dat de Belgische regelgeving strijdig is met het Europees recht en dus overruled wordt. […]


Het Hof van Beroep te Gent had geoordeeld dat een blog niet van de grondwettelijke persvrijheid kon genieten, daar “een meningsuiting via het internet (…) geen vorm (is) van meningsuiting door middel van gedrukte geschriften en geniet bijgevolg niet van de bescherming van voormelde grondwettelijke bepalingen“. Het Hof van Cassatie vernietigde op 6 maart 2012 […]


Het Hof van Cassatie doet in zijn arrest van 26 januari 2012 afstand van de vereiste dat een werk om auteursrechtelijk beschermd te zijn “de stempel van de persoonlijkheid van de auteur” draagt. Volgens oudere cassatierechtspraak is een werk “origineel” en komt het dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, indien het (1) de sporen draagt […]