Posts Tagged ‘Handelspraktijken’

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 2 november 2012 geoordeeld dat de regelgeving in verband met de sperperiode onder het toepassingsgebied valt van EU-richtlijn 2005/29. U leest het arrest hier. Eerder kon u reeds lezen dat zulks impliceert dat de Belgische regelgeving strijdig is met het Europees recht en dus overruled wordt. […]


In navolging van het Europees Parlement, heeft nu ook de Raad het voorstel tot de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten goedgekeurd. Deze richtlijn werd inmiddels ook gepubliceerd. Lidstaten krijgen nog tot 13 december 2013 om hun nationale wetgeving aan te passen. In België gaat het dan respectievelijk om de artikelen 45-48 (“Overeenkomsten op afstand die geen betrekking […]


Elke onderneming kan zich verzetten tegen het gebruik van een verwarrende handelsnaam door een concurrent. Rechtsleer en rechtspraak hebben doorheen de jaren enkele criteria ontwikkeld om de verwarring te beoordelen: Verwarring omwille van de plaats waar de handel gevoerd wordt; Verwarring omwille van de gevoerde activiteit; Fonetische/visuele/conceptuele verwarring omwille van de handelsnaam zelf. Soms is […]