Overdracht van rechten in het tekeningen- en modellenrecht

04sep12

Deel 6 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht:

Een modelrecht kan in zijn geheel “overgaan” aan een derde. Zulke overdracht dient op straffe van nietigheid (1) schriftelijk te worden vastgelegd en (2) (voor een Benelux-model) betrekking hebben op de ganse Benelux. De “overgang” is slechts tegenstelbaar aan derden na inschrijving ervan in het modelregister.

Een model kan tevens in pand worden gegeven of het voorwerp vormen van een ander zakelijk recht. Een model kan ook het voorwerp uitmaken van een licentie. Een en ander is eveneens slechts tegenstelbaar aan derden na inschrijving ervan in het modelregister.

De overeenkomsten met betrekking tot modelrechten dienen te voldoen aan de Belgische en Europese mededingingsrechtelijke vereisten en in het bijzonder aan de groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht. Voor de toepassing van die verordening geldt immers dat “tekeningen en modellen” eveneens gelden als octrooi (sic).

Advertenties


%d bloggers liken dit: