Omvang van de rechten in het tekeningen- en modellenrecht

31aug12

Deel 4 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht:

De houder of titularis van een model verkrijgt een exclusief recht. Op grond daarvan kan hij zich verzetten tegen het gebruik door derden.

Voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is dit verzet – naar analogie met het auteursrecht – beperkt tot een gebruik dat voortvloeit uit namaak. Tegen een gebruik dat voortvloeit uit “onafhankelijk scheppend werk” kan niet worden opgetreden. Dit impliceert eveneens dat in procedures aangaande inbreuken tegen een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel de bewijslast voor de eisende partij zwaarder is, nu een verwerende partij over meer verweermogelijkheden beschikt.

Bij de beoordeling van een eventuele inbreuk wordt rekening gehouden met de vrijheid van de ontwerper. Indien er een grote vrijheid van ontwerpen is, is er een grote bescherming; is de ontwerpvrijheid kleiner, dan is de reikwijdte van bescherming eveneens kleiner.

De ontwerper van een ingeschreven Gemeenschapsmodel krijgt een soort moreel recht: hij heeft het recht als dusdanig in het register vermeld te worden.

Het modelrecht heeft een duur van vijf jaar en is – mits betaling van de vernieuwingstaksen – verlengbaar tot een totale termijn van 25 jaar. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is echter beperkt tot maximaal drie jaar.

De rechten van de modelhouder strekken zich niet uit tot de particuliere sfeer of niet-commerciële of experimentele doeleinden of ter illustratie of voor onderwijs.

Bij een inbreuk op een modelrecht heeft de houder – en de licentiehouder, mits uitdrukkelijke toestemming van de houder of zo de licentiehouder over een geregistreerde licentie met procesvolmacht beschikt – de volgende vorderingsrechten:

  • Vordering tot staking, al dan niet op straffe van dwangsom, al dan niet op eenzijdig verzoekschrift;
  • Vordering tot betalen van schadevergoeding;
  • Vordering tot afgifte van de inbreukmakende goederen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt;
  • Vordering tot publicatie van de te vellen “beslissing“.
Advertenties


%d bloggers liken dit: