(D) en “T”

25jun12

Op deze pagina kon u eerder lezen wat de betekenis is van tekens als (p), (c), TM en (r). Niets menselijks is deze blog echter vreemd. Het overzicht van intellectueelrechtelijke beschermingstekens was niet helemaal volledig. Hierbij twee aanvullingen:

Artikel 14 van de “Overeenkomst van ‘s-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925, herzien te Londen op 2 juni 1934 en te ‘s-Gravenhage op 28 november 1960“, ook wel de Schikking van Den Haag genoemd duidt de omcirkelde hoofdletter D aan als aanduidingsteken voor beschermde tekeningen of modellen:

Als internationaal teken van voorbehoud van recht moet worden beschouwd het symbool (D) (hoofdletter D in een cirkel tezamen met
1) de vermelding van het jaar van het internationaal depot en van de naam of de gebruikelijke afkorting van de naam van de deposant, of
2) het nummer van het internationaal depot.

Artikel 9 van de EU-richtlijn “87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten voorziet in een herkenningsteken voor topografieën van halfgeleiderproducten (ook “geïntegreerde schakelingen” of “chips” genoemd):

Indien volgens de wetgeving van een Lid-Staat de door gebruikmaking van beschermde topografieën voortgebrachte halfgeleiderprodukten van een teken kunnen worden voorzien, wordt hiervoor een hoofdletter T gebruikt: T, »T “, [ T ] , T , T * of T .

Let wel op met het oneigenlijk gebruik van deze vermeldingen: art. 88,6° WMPC (oud 94/2° WHPC, oud 23,3°WHP) bepaalt immers:

Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen: (…)
6° de hoedanigheid, kenmerken en rechten van de onderneming of haar tussenpersoon, zoals haar identiteit, vermogen, kwalificaties, status, erkenning, affiliatie, connecties, industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten of haar bekroningen en onderscheidingen;

Advertenties


%d bloggers liken dit: