Intellectuele rechten in overheidsopdrachten (4)

07mei12

Deel 4 van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden.

Zo de aannemer bij de uitvoering van de opdracht een op de opdracht toepasselijk octrooi indient, dient hij de aanbestedende overheid binnen de maand schriftelijk te verwittigen en kopie te bezorgen van de octrooiaanvraag. De aannemer dient daarenboven aan de aanbestedende overheid een licentie “met mogelijkheid tot sublicentie” te voorzien en dient op eigen kosten het nodige te doen opdat de aanbestedende overheid deze tegenstelbaar kan maken aan derden. Hij dient de aanbestedende overheid tevens in te lichten over “de schikkingen die getroffen en de formaliteiten die vervuld werden“. Deze bepaling geldt enkel voor een octrooidepot en niet voor andere intellectuele rechten. Het is niet duidelijk waarom de wetgever deze bepaling tot octrooien beperkt heeft.

De aannemer dient de aanbestedende overheid op haar verzoek mee te delen welke kennis en/of know-how nodig is voor het gebruik door deze overheid van het werk, de levering of de dienst die het voorwerp vormt van de opdracht. De aanbestedende overheid dient deze informatie vertrouwelijk te behandelen, behalve “wanneer die methodes en die know-how het voorwerp uitmaken van de opdracht“. De aanbestedende overheid kan wel “algemene gegevens publiceren over het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten“. Deze dienen aldus opgesteld te zijn “dat ze niet door derden kunnen gebruikt worden zonder daarvoor een beroep te doen op de aannemer“. Zulk een publicatie dient de “tussenkomst van de aannemer” te vermelden.

Advertenties


%d bloggers liken dit: