Intellectuele rechten in overheidsopdrachten (3)

04mei12

Deel 3 van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden.

Zo de aannemer door de uitvoering van de opdracht titularis wordt van een intellectueel recht, dan wel bij de uitvoering van de opdracht de kennis vergaart nodig voor het depot van een intellectueel recht, wordt dit intellectueel recht in beginsel niet overgedragen aan de aanbestedende overheid. Net als in het gemeen recht verkrijgt de opdrachtgever niet zonder meer de intellectuele rechten op de in haar opdracht uitgevoerde prestatie.

De aanbestedende overheid verkrijgt in voorkomend geval wel een licentie (1) op “de resultaten van de intellectuele prestaties (…) voor haar eigen, door het bestek bepaalde behoeften, of voor de behoeften van derden, aangeduid in het bestek” en/of (2) “voor het gebruik dat de opdracht haar toestaat“. Inzake octrooien dient de licentie bijkomend een “mogelijkheid tot sublicentie” te voorzien.

Het recht op gebruik van de resultaten van de intellectuele prestaties is dus beperkt. Hierbij geldt dat de intellectuele rechten verkregen bij de uitvoering van de opdracht “niet tegen de aanbestedende overheid aangevoerd (kunnen) worden voor het gebruik van de resultaten van de opdracht“.

Het criterium van het “eigen gebruik” is een functioneel criterium. Het eigen gebruik is in beginsel dus niet beperkt tot een bepaalde exploitatiewijze. Desalniettemin verdient het aanbeveling om de voorziene exploitatiewijzen nauwkeurig te omschrijven in het bestek. Zo dit niet is gebeurd, zal de rechter de omvang van dit gebruik – en de daarmee samenhangende licentie – dienen te interpreteren overeenkomstig het gemeen recht.

Ook het gebruik door de aannemer van deze “resultaten” is beperkt. Het bestek dient de voorwaarden voor het commercieel of ander gebruik door de aannemer “van de algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten” te bepalen.

Zo de aanbestedende overheid het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan de voorwerp van de opdracht heeft gefinancierd, kan zij bepalen welke royalties de aannemer verschuldigd is aan de aanbestedende overheid voor het gebruik van de resultaten ervan.

Advertenties


%d bloggers liken dit: