Intellectuele rechten in overheidsopdrachten (1)

02mei12

De komende dagen gaat deze blog nader in op intellectuele rechten in overheidsopdrachten, met name: artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden.

De aanbestedende overheid kan een afwijking voorzien op dit artikel “voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken” en mits deze afwijking “vooraan in het bestek bepaald” wordt. De afwijking moet echter niet uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het bestek.

Vooreerst geldt dat de kostprijs voor eventuele licenties inzake intellectuele rechten ten laste zijn van de aannemer zo het bestek het bestaan van deze intellectuele rechten expliciet vermeldt. Artikel 14§1, 1° AAV verwijst weliswaar nogal onhandig naar de “aankoopprijs” en heeft volgens een letterlijke lezing enkel betrekking op octrooirechten. Ook inzake andere intellectuele rechten blijft het basisprincipe dat de inschrijvingsprijs alle kosten moet omvatten van toepassing.

Het weze hierbij opgemerkt dat artikel 85 van het K.B. dd. 8 januari 1996 de expliciete vermelding van een toepasselijk intellectueel recht in het bestek in beginsel verbiedt, “tenzij deze technische specificaties onontbeerlijk zijn ten opzichte van het voorwerp van de opdracht. (…) Bij wijze van uitzondering is een dergelijke aanduiding, vergezeld van de vermelding “of gelijkwaardig” evenwel toegestaan wanneer het niet mogelijk is door middel van voldoende nauwkeurige en voor alle betrokkenen volstrekt begrijpelijke specificaties een beschrijving van het voorwerp van de opdracht te geven”.

Zo het bestek geen uitdrukkelijke melding maakt van een eventueel toepasselijk recht, en zo de uitvoering van het bestek slechts mogelijk is middels een gebruik van een intellectueel recht, is de aanbestedende overheid aansprakelijk voor de kosten voortvloeiend uit de eventuele inbreuk van intellectuele rechten. Art. 14§1, 2° AAV verwijst hierbij niet enkel naar octrooirechten doch naar “alle intellectuele eigendomsrechten“. Dit principe wordt echter buiten toepassing gelaten, wanneer de aannemer de inbreuk met volledige kennis van zaken heeft gepleegd.

Advertenties


%d bloggers liken dit: