Het Hof van Cassatie drukt zijn stempel

27Feb12

Het Hof van Cassatie doet in zijn arrest van 26 januari 2012 afstand van de vereiste dat een werk om auteursrechtelijk beschermd te zijn “de stempel van de persoonlijkheid van de auteur” draagt.

Volgens oudere cassatierechtspraak is een werk “origineel” en komt het dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, indien het (1) de sporen draagt van een zekere intellectuele activiteit (2) neergelegd in zodanige eigen vorm dat men er het stempel in kan zien van een bepaald persoon.

Het Hof van Justitie bevestigde in het Infopaq-arrest (HvJ C-5/08 (Infopaq), 16 juli 2009, www.curia.eu) dat er geen andere vereisten gesteld kunnen worden. In dat Infopaq-arrest werd geen expliciete melding meer gemaakte van het “stempel“-criterium. Het Hof van Cassatie volgt deze interpretatie van het Hof van Justitie:

Een werk van letterkunde of kunst wordt (krachtens art. 1§1 Auteurswet) auteursrechtelijk beschermd als het oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur. Hierbij is niet vereist dat het werk de stempel draagt van de persoonlijkheid van de auteur.

Echter: in latere rechtspraak nuanceerde het Hof van Justitie een en ander en stelde het “dat een portretfoto (…) in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming mits (…) een dergelijke foto een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van die foto.” (HvJ C-145/10 (Painer/Standard Verlags), 1 december 2011, www.curia.eu).

Hoewel in dit laatste arrest de “stempel“-vereiste niet expliciet wordt vermeld, komt de verwijzing naar de “persoonlijkheid van deze laatste” toch gelijk(w)aardig over.

Advertenties


%d bloggers liken dit: