Waarom Sabam (geen) gelijk heeft

24nov11

Een internetprovider kan niet door een rechter verplicht worden om een filtersysteem in te voeren:

  • voor alle elektronische communicatie via zijn diensten, met name door het gebruik van „peer-to-peer”-programma’s;
  • dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast;
  • dat preventief werkt;
  • dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
  • dat geen beperking in de tijd kent,
  • dat in staat is om op het netwerk van deze provider het verkeer van elektronische bestanden die een muzikaal, cinematografisch of audiovisueel werk bevatten waarop de verzoeker intellectuele-eigendomsrechten zou hebben, te identificeren, om de overbrenging van bestanden waarvan de uitwisseling het auteursrecht schendt, te blokkeren.

Zo, dat weet u ook weer. Met dank aan Sabam en Scarlet/Tiscali. U treft het desbetreffende arrest van het Hof van Justitie dd. 24 november 2011 op http://curia.eu (rolnummer C-70/10).

De beslissing van het Hof is om meerdere redenen logisch. Zo kan een titularis van auteursrechten slechts een reproductie verhinderen als die reproductie niet onder een van de vele uitzonderingsbepalingen van de Auteurswet valt (denk aan: thuiskopie). Een preventieve filter verhindert deze uitzonderingen.

Nu een preventieve filter niet kan worden opgelegd aan een internetprovider komt de eerdere mededeling van Sabam dat zij bij internetproviders heffingen wenst te innen, wat gewrongen over. Een vergoeding kan immers – artikel 1 Auteurswet – slechts gevraagd worden, bij een toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk. Als een internetprovider geen verplichting heeft om een preventieve controle te doen op de door de eindgebruiker gedownloade bestanden, impliceert dit dat zij geen toestemming dient te vragen om een beschermd bestand door te sturen aan haar cliënten. Geen toestemming, dus geen vergoeding.

Echter: Sabam is en blijft een private organisatie. Niets belet haar te trachten alsnog een vergoeding los te krijgen.

Advertenties


%d bloggers liken dit: