Het Europees Octrooibureau, Google en Babylon

20mei11

Het Europees Octrooibureau (European Patent Office, of kortweg EPO) heeft een deal gesloten met Google Translate. De vertaalsite van Google krijgt toegang tot de octrooidatabanken van het EPO. Doel is om octrooiconclusies (lees: de tekst van het octrooi) in meerdere talen beschikbaar te stellen. Een en ander zou bovendien de toegang tot Japanse, Chinese en Koreaanse technologische informatie vereenvoudigen.

Op zich is dat een goede zaak. U kon hier eerder al lezen dat de taalbarrière een belangrijke hindernis vormt inzake de eenmaking van het EU-octrooibeleid. Dit geldt eens te meer nu een octrooi-inbreuk in sommige gevallen tot een strafrechtelijke sanctie kan leiden en niet van iedereen kan worden verwacht meerdere talen machtig te zijn.

Het belangrijkste tegenargument tegen de deal tussen het EPO en Google is als volgt samen te vatten. Hieronder leest u een uittreksel uit de originele Engelse tekst uit het persbericht van het EPO, die vervolgens via het Koreaans naar het Nederlands werd vertaald, via Google Translate.

The collaboration aims to offer faster and cheaper fit-for-purpose translations of patents for companies, inventors and scientists in Europe. Today, anyone wishing to register a patent must do so in one of the EPO’s official languages – English, French and German. They then need to arrange for translation of the patent – at their own cost – into the languages of all countries in which they wish the patent to apply. This complexity means that many European patents are not available in all national languages or legally binding in all the EPO’s member states. Similarly, anyone searching for information in patents published in foreign languages finds it difficult to retrieve data relevant to their research projects.

공동 빠르고 저렴 제공하는 것을 목표로 적합기업, 발명가 유럽의 과학자에 대한 특허의 용도 번역합니다. 오늘날, 특허 ePO에의 공식 언어 하나로 이렇게해야 등록을 희망하는 사람프랑스어 영어와 독일어. 자신의 비용 – – 어떤 그들이 적용하는 특허를하려는 모든 국가의 언어로 그들은 다음 특허의 번역을 마련할 필요가 있습니다. 복잡한 많은 유럽 특허는 모든 국가의 언어로 또는 법적으로 모든 ePO에의 회원국에 구속력을 사용할 없습니다 것을 의미합니다. 마찬가지로, 외국의 언어로 출판 특허 정보를 검색하는 사람이 어려운 데이터를 그들의 연구 프로젝트에 관련된 검색을 찾습니다.”

Heeft tot doel snel en betaalbaar voor gemeenschappelijk ideaal – bedrijven, uitvinders en wetenschappers van de Europese octrooi voor het doel van de vertaling. Vandaag, een van de officiële taal van meer dan octrooi ePO Degenen die willen laten registreren moeten doen – Engels, Frans en Duits. Hun kosten – – die zij willen aanvragen voor een octrooi in de taal van elk land, moeten ze een vertaling van het octrooi te ontwikkelen is. Complex in veel Europese octrooi in de taal van elk land of juridisch bindend voor alle lidstaten van meer dan ePO niet kunnen gebruiken middelen. Ook een vreemde taal octrooi-informatie gepubliceerde gegevens is het moeilijk om te zoeken naar mensen die betrokken zijn bij hun zoektocht naar een onderzoeksproject te vinden.”

Toegegeven, het resultaat is beter dan verwacht. Vraag is maar of de automatische vertaling van een – toch wel iets meer technische – octrooiconclusie begrijpelijk wordt.

Advertenties


2 Responses to “Het Europees Octrooibureau, Google en Babylon”

 1. Als eigenaar van een juridisch vertaalbureau voel ik me geroepen hierop te reageren. Zoals bekend is IE een zeer internationaal vakgebied, en dient er dus veel te worden vertaald. Google Translate geeft een rudimentaire vertaling van stukken, die enig inzicht geven in wat er in een andere staal wordt gesteld. Tegelijkertijd ligt verkeerde interpretatie op de loer als nuances juist verkeerd worden weergegeven. De laatste zin zoals hierboven weergegeven laat zien dat er soms niets van te maken is. Ik vraag me dan ook af of een advocaat er ooit voor zou kiezen dit instrument te gebruiken. Wellicht is het gratis en snel, maar de belangen die op het spel staan lijken me nagenoeg altijd te groot om voor een dergelijke aanpak te kiezen. Mij dunkt dat het alternatief – een vertaler inschakelen die er enkele dagen over doet en betaald dient te worden – een meer werkbaar en betrouwbaar product oplevert. Desalniettemin: een interessant topic;-)

  • Beste,

   Ik ben het helemaal met u eens. Echter: in de tweede ontwerperorderning inzake de taalregeling bij het EU-octrooi wordt voorzien in een overgangsperiode van maximum 12 jaar “tot de kwaliteit van automatische vertalingen van Unieoctrooien in alle officiële EU-talen volledig op punt staat.” (Voor een bespreking: zie P. Callens, Doorbraak tijdens Belgisch voorzitterschap in dossier EU octrooi: nauwere samenwerking met 25 lidstaten en het negatief advies van het Hof van Justitie, IRDI 2011, 8-14).

   Ik denk niet dat een ernstige advocaat zijn vertaling van een technisch stuk enkel zal baseren op Google Translate – in een gerechtelijke procedure zal wel een officiële vertaling worden voorzien. Het probleem zit erin dat de straffen op een octrooi-inbreuk niet altijd even gering zijn. Er is – evident – geen enkele plicht van een inwoner van de EU om meer talen te kennen dan zijn moedertaal. Als een octrooibeschrijving slechts in een beperkt aantal talen is bekendgemaakt, is het nogal moeilijk om iemand die daarop een inbreuk pleegt, doch die deze talen niet machtig is, daarover aan te spreken. Had hij immers wel kennis kunnen hebben van het octrooi?

   In het nieuwe EU-octrooivoorstel wordt wel voorzien in een beperking van de sancties bij “goede trouw”, maar dit doet dan weer afbreuk aan de absolute exclusiviteit die een octrooi toekent.

   Samengevat: ik vrees met u dat de verwachtingen van de EU inzake de kwaliteit van automatische vertalingen als basis om het EU-taalprobleem op te lossen enigszins utopisch zijn.%d bloggers liken dit: