“Vorsprung durch Technik” en de uitleggingsinspanning

28jan10

Het Hof van Justitie te Luxemburg heeft zich in een interessant arrest van 21 januari 2010 gebogen over de merkbescherming van de slogan “Vorsprung durch Technik” van Audi.

Ten geleide: er zijn in hoofdlijnen twee merkensystemen, een in de Benelux en een voor de EU. De basisprincipes van beide systemen zijn in grote mate identiek. Soms kan het echter van belang zijn om geen EU-merk aan te vragen, maar enkel een Benelux-merk. Dit wordt in een van de volgende artikels besproken.

De basistekst voor Europees merkenrecht is verordening 40/94. Deze stelt onder meer dat de inschrijving van een merk wordt geweigerd als dit merk uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens (artikel 7.1.c).

Voorbeeld: “Cola” is een beschrijvend teken daar het louter de algemene naam is van een product. “Coca” is, naar verluidt, een bekend merk van dat product. “Cola” als merk inschrijven, zal dus niet mogelijk zijn, want dit teken is uitsluitend beschrijvend. “Coca Cola” zal wel mogelijk zijn – zo er tenminste niemand u voor is – want dit is niet “uitsluitend” beschrijvend.

Voor een reclameslogan is het niet altijd evident om te beoordelen of deze louter beschrijvend is. In het verleden werd de merkregistratie van onder meer de volgende slogans om deze reden afgewezen:

  • Real People, Real Solutions
  • Best Buy
  • Mehr für Ihr Geld
  • The Art of Banking

Geoordeeld werd onder meer dat deze slogans louter “verkoopbevorderend” en dus beschrijvend zouden zijn.

Andere slogans werden wel aanvaard als merk:

  • Wij gaan voor vers
  • Mannen Weten Waarom

U zal met mij bemerken dat het onderscheid tussen een verkoopbevorderende slogan en een niet-verkoopbevorderende slogan niet altijd eenduidig is.

Na een lange procedure heeft het Hof van Justitie te Luxemburg nu geoordeeld dat de slogan “Vorsprung durch Technik” van Audi niet louter beschrijvend is en dus als merk beschermd kan worden.

Het Hof stelt daarbij dat het feit dat de slogan verkoopbevorderend is, op zich niet relevant is. Het doet dus afstand van dit criterium.

De slogan “Vorsprung durch Technik” brengt volgens het Hof weliswaar een objectieve – en dus beschrijvende – boodschap over, volgens de welke de “technische superioriteit het mogelijk maakt om betere waren te produceren”. Echter, het Hof oordeelt dat die boodschap niet op vanzelfsprekende wijze voortvloeit uit de slogan.

Dit causaal verband vraagt, aldus het Hof “een zekere uitleggingsinspanning” en dus is de slogan niet louter beschrijvend.

Een en ander maakt dat het niet altijd voorspelbaar is welke slogan van merkbescherming zou kunnen genieten en welke niet.

De volledige tekst van het arrest vindt u op www.curia.eu, zaaknummer C-398/08.

Advertenties


%d bloggers liken dit: